مباحث مربوط به ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

سايه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستي بهار
سکوت دعا
سروری جاودانه
اين است هفت سين آريايي

نوروز 87 بر شما مبارک.

دنيا را برايتان شاد شاد
و شادي را برايتان دنيا دنيا آرزومندم
هر روزتان نوروز


 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-         Individual Variations: people respond differently about to the same stimuli. There are 2 theories about individual variations:

 

 1. Nero-Linguistic Programming (NLP): according to the practitioners of NLP, we use a number of primary representational systems to experience the world. These systems are described in the acronym "VAKOG" which stands for visual (look & see), Auditory (hear & listen), Kinesthetic (feel externally, internally, or through movement), Olfactory (smell) and Gustatory (taste).

 

 1. Multiple Intelligences (MI Theory): as humans we do not possess a single intelligence, but a range of intelligences. Those are seven:
  a) Musical / Rhythmic, b) Verbal / Linguistic, c) Visual (spatial), d) Bodily (Kinesthetic), e) Logical / Mathematical, f) Intrapersonal, g) Interpersonal. All people have all of these intelligences, but in each person one or more of them are more pronounced.

 

-         What to do with individual differences:

 

We can look at their scores on different tests and we can monitor their progress through observation. This will tell us who needs more or less help in class. It will uniform how to group students together.

 

In general way, we will tailor our teaching methods, the material we use, and the production we expect to the level we are working with.

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

  

-         Issues related to the level our students have reached:

 

 1. The Plateau Effect
 2. Methodology
 3. Language
 4. Topics

 

-         The Plateau Effect: In beginner level students can see their progress while at higher levels they can not. And because of this reason students accept the level they have reached as adequate for their need. Teachers should give a clear learning target to the students, explaining what still needs to be done and sparking the students' interest.

 

-         Methodology: Some techniques and exercises that are suitable for beginner look less appropriate for students at higher levels, like repetitions.

 

-         Language: We need to adjust the classroom language we use to the level we are working with. The language materials we expose to the students should be of a completely different level too, both in terms of complexity and in range of genre and length.

 

-         Topics: It is important to match topics to the level. By restricting beginners to the family, home, etc. the world is diminished for crude linguistics reasons.

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-          Deep and Surface Structure

 

Surface Structure: is the form of the language; the grammatical, lexical and phonological structures of language.

 

Deep Structure: is the meaning; the semantic structure of the language. The semantic structure is more universal than the grammatical structure. Types of units, the features, and the relationships are essentially the same for all languages.

 

-          Meaning Components: the smallest unit in the semantic structure is meaning component. Meaning components group together to form concepts. Meaning components and concepts are classified into four principle groups:

 

 1. Things: include all animate beings, natural and supernatural and all inanimate entities (boy, angel, blood, stone, galaxy, etc.). Generally (with no skewing), nouns and pronouns refer to Things.
 2. Events: include all actions, processes (changes of state), and experience (eat, run, melt, smile, etc.). Generally (with no skewing), verbs refer to Events.
 3. Attributes: include all those attributes of quality and quantity ascribed to any Thing or Event (long, soft, thick, slowly, few, all, etc.). Generally (with no skewing), adjectives and adverbs refer to Attributes.
 4. Relations: include all those relations posited between any two of the above semantic units (because, and, therefore, by, with, etc.). Generally (with no skewing), conjunctions, prepositions, particles, enclitics, etc. refer to Relations.

 

 

 

-          Semantic propositions occur in all languages. They consist of concepts related to one another with an Event, Thing or Attribute. The propositions in one language can be encoded in any language with the surface structures of that language.

 

-          In semantic structure the only ordering is chronological. However, this chronological order does not need to match the order of words in the grammatical structure and it is often skewed and different. There is great deal of skewing between the grammar and the semantics. The grammars of languages use various alternatives to express the semantic structure.

 

-          Semantic & Grammatical Hierarchy

 

Semantic (Deep) Structure

Grammatical (Surface Structure)

Meaning component

Morpheme (roots & affixes)

Concept

Word

Complex concept (concept cluster)

Phrase

Proposition

Clause

Propositional cluster

Sentence

Semantic paragraph

Paragraph

Episode

Section

Episode cluster

Division

Semantic part

Part

Discourse

Text

 

-          The Communication Situation

 

The meaning which is chosen will be influenced by the communication situation, e.g. by who the speaker is, who the audience is, the traditions of the culture, etc. The speaker or writer, basing his choices on many factors in the communication situation, chooses what he wishes to communicate. Once he has determined the meaning, he is limited to use the forms of the language in which he wishes to communicate that meaning. He may choose one form to over another in order to give a certain emotive meaning in addition to the information he wishes to contain or because he wishes to make some part more prominent than another, to add some focus to a part of the message.

 

- Every translator desires to be faithful to the original. To do this, he must communicate not only the same information, but he must also attempt to evoke the same emotional response as the original text. For the translation to have the same dynamics as the original, it will need to be natural and easy to understand so that the readers will find it easy to grasp the message, including both the information and the emotional effect intended by the SL writer.

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-         Good Learner Characteristics:

 

 1. high aspiration
 2. goal orientation
 3. perseverance
 4. finding his own way
 5. creativity
 6. making intelligent guesses
 7. making his own opportunities for practice

 

-         Leaner Styles:

 

-         According to Tony Wright, learners have 4 different styles:

 

 1. Enthusiast: they look to the teacher as a point of reference, concerning with goals of the learning group.
 2. Oracular (پندآمیز): they also focus on teacher for satisfaction of personal goals.
 3. Participator: they tend to concentrate on group goals and solidarity.
 4. Rebel: they refer to the learning group for their point of reference, concerning with the satisfaction of their own goals.

 

-         According to Keith Willing, we have following learner styles:

 

 1. Convergers: they are students who are by nature solitary, independent and confident, and they are analytic and can impose their own structures on learning.
 2. Conformists: these are students who prefer to emphasize learning 'about the language' over learning to use it. They are perfectly happy to work in non-communicative classrooms, doing what they are told.
 3. Concrete Learners: They are like conformists, but they also enjoy the social aspects of learning. They like learning from direct experience and are interested in language use as communication. They enjoy games and group work.
 4. Communicative learners: they are comfortable out of class and show confidence and willingness to task risks. They are much interested in social interactions with other speakers. They are happy to operate without guidance of a teacher.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-         Age: The age of our students is the major factor in our decisions about how and what to teach.

 

-         Believes about Age:

 

 1. Some people say that children learn languages faster than adults do. This has something to do with the plasticity of a young brain.
 2. Another belief is that adolescents are unmotivated and uncooperative. Adults have so many barriers to learning, because of the slowing effect of aging and their past experience.

 

-         Different educational cultures have very different expectations about teacher and learner behavior.

 

-         Young Children (up to 9) learn in the following ways:

 

 1. They respond to meaning even if they do not understand individual words.
 2. They often learn indirectly.
 3. Their understanding comes not just from explanation, but also from what they see and hear.
 4. They have a need for individual attention and approval from the teacher.
 5. They are keen to talk about themselves.

 

-         A good teacher for young children should:

 

 1. Provide a rich diet of learning experiences
 2. Work with students individually and in groups
 3. Plan a range of activities for a given time period
 4. Be flexible enough to move to the next exercise when students get bored.

 

-         Adolescents: they are less lively and humorous than adults and they are so less motivated because their searching for individual identity, and peer approval is more important for them than the attention of the teacher. They have disruptive behavior.

 

-         A good teacher for adolescents should:

 

 1. Provoke students engagement with material which is relevant and involving
 2. Bolster their students self-esteem and make them to be conscious of their need for identity
 3. Encourage students to respond the text with their own thoughts and experience.

 

-         Adult Learners:

 

 1. They can engage with abstract mind.
 2. They have a whole range of life experiences to draw on.
 3. They have their own set patterns of learning.
 4. They are more disciplined.
 5. They have clear understanding of why they are learning.

 

-         Problems with adults:

 

 1. They can be critical of teaching methods.
 2. They may have experienced failure or criticism at school which makes them anxious under-confident about learning a language.
 3. Many older adults worry that their intellectual powers may be reducing with age.

 

-         A good teacher for adults should:

 

 1. Involve their students in more indirect learning
 2. Allow them to use their intellects to learn consciously
 3. Encourage them to use their own life experience in the learning process
 4. Minimize the bad effects of past learning experience.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

Was/were + verb + ing

 

 • هنگامی که بخواهیم بیان کنیم کسی در حال انجام کاری در زمانی معین بوده از گذشته استمراری استفاده می کنیم. آن عمل یا موقعیت قبل از زمان حال شروع شده و در زمان گذشته به پایان رسیده است:

 

مثال:

-         What were you doing at 10:00 last night?

-         I waved at her, but she was not looking.

-         I was walking home when I met Dave.

-         Nicole was watching TV when the phone rang.

 

 •  برای بیان اینکه عملی در حین عمل دیگری اتفاق افتاده، اغلب از زمان گذشته ساده و گذشته استمراری استفاده می شود:

 

مثال:

-         While I was working in the garden, I hurt my back.

-         He burnt his hand while he was cooking dinner.

 

 • ولی برای بیان اینکه عملی بعد از عمل دیگر اتفاق افتاده، از گذشته ساده استفاده می شود.

 

مثال:

-         I was walking home when I saw Dave. So I stopped and we talked for a while.

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

Regular Verbs + ed

Was/were

 • افعال بسیاری دون قاعده هستند. بدین معنی که زمان گذشته ساده این افعال به ed ختم نمی شود.

 

مثال:

 

-         I work in a travel agency now. Before that I worked in a department store.

-         The police stopped me for speeding.

-         She passed her exam because she studied very hard.

-         We saw Rosa in town few days ago.

-         I went to the movies three times last week.

-         This house cost $89,000 in 1996.

 

 • برای سوالی و منفی کردن زمان گذشته ساده از did/did not استفاده می کنیم.

 

Did + subject + simple from of the verb

Subject + Did not + simple form of the verb

 

مثال:

-         Did you go out last night? Yes, I went to the movies.

-         They did not (didn't) invite her to the party.

-         I didn't do anything.

 

 • برای سوالی یا منفی کردن گذشته ساده که فعل to be فعل اصلی جمله است به صورت زیر عمل می کنیم:

I/He/she/it      + was  + not                Was   + I/He/She/It

They/you/we  + were + not                Were + They/You/We

 

مثال:

-         Was the weather good?

-         They were not able to come because they were busy.

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

I/You/We/They + simple form of the verb

He/She/It          + Simple form of the verb + s

Am/is/are

 • برای بیان حقیقت یا مساله ای به صورت کلی از زمان حال ساده استفاده می شود. یعنی برای بیان مساله ای که همیشه یا به صورت مکرر اتفاق می افتد یا بیان یک حقیقت از زمان حال ساده استفاده می شود. در این صورت مهم نیست که در زمان بیان عمل، آن عمل در حال انجام باشد یا نباشد.

 

مثال:

 

-         Nurses take care of patients in hospital.

-         I usually leave for work at 8:00 A.M.

-         The earth goes around the sun.

 

 • برای سوالی و منفی کردن جملات حال ساده از Do/Does استفاده می کنیم.

 

Do    + I/We/You/They + verb?

Does + He/She/It          + verb?

 

I/We/You/They + do not (don't)       + verb

He/She/It          + does not (doesn't) + verb

 

 • هنگامی که جملات سوم شخص را منفی یا سوالی می کنیم (با استفاده از DoesS فعل برداشته می شود.

 

مثال:

 

-         I come from Iran. Where do you come from?

-         What does this word mean?

-         Rice does not grow in cold climates.

-         What do you do?

-         He's so lazy. He doesn't do anything to help me.

 

 • جملاتی که فعل to be در آن فعل اصلی است را به صورت زیر سوالی یا منفی می کنیم:

 

I                    + am  + not               Am + I

He/she/it        + is    + not                Is   + He/She/It

They/you/we  + are + not                Are + They/You/We

 

مثال:

-         He isn't angry.

-         Are they late?

 

 • هنگامی که قصد بیان عملی را داشته باشیم که اغلب انجام می دهیم، از زمان حال ساده استفاده
  می کنیم.:

 

مثال:

 

-         I get up at 8:00 every morning.

-         How often do you go to dentist?

-         Mojtaba doesn't drink coffee very often.

-         In the summer John usually plays tennis once or twice a week.

 

 

 • قیدهای always/never/usually/… قبل از فعل اصلی قرار می گیرند:

 

مثال:

 

-         Sue always looks happy.

-         I never drink coffee at night.

-         What time do you usually get home after work?

 

 

 • از ترکیب I always do زمانی استفاده می کنیم که قصد بیان عملی را که همیشه انجام می دهیم داشته باشیم:

مثال:

-         I always go to work by car.

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

Am/Is/Are + -ing

 

 • حال استمراری نشان دهنده عملی است که در حال انجام است، بدین معنی که شروع شده و هنوز به پایان نرسیده است و آن عمل اغلب در زمان صحبت کردن از آن، در حال انجام است.

 

مثال:

 

-         Please don't make so much noise. I'm working.

-         Let's go out. It's not raining anymore.

-         I'm tired. I'm going to bed.

 

 • ولی لزوما عمل در زمان صحبت کردن از آن انجام نمی شود.

 

مثال:

 

-         I'm reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you when I've finished it.

-         Maria wants to work in Italy, so she's studying Italian.

-         Some friends of mine are building their own house.

 

در مثالهای بالا، عمل لزوما در هنگام صحبت کردن انجام نمی شود. بدین معنی که کاری شروع شده و هنوز به پایان نرسیده است.

 

 • هنگامی که قصد بیان مساله ای نزدیک به زمان حال داشته باشیم، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم، مثل امروز، این هفته، امشب، ... .

 

مثال:

 

-         You are working hard today.

-         Is Sarah working this week?

 

 

 • هنگامی که قصد بیان تغییراتی در زمان حال یا نزدیک به زمان حال داشته باشیم، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم.

 

مثال:

 

-         The population of the world is rising very fast.

-         Is your English getting better?

 

 

 • از ترکیب I am always doing زمانی استفاده می کنیم که قصد بیان عملی را که اغلب و بیش از حد معمول انجام می دهیم، داشته باشیم:

 

 

مثال:

-         I'm always losing things.

-         John is never satisfied. He's always complaining.

 

 • از زمان حال استمراری تنها برای بیان عمل یا اتفاقات می توانیم استفاده کنیم. برخی از افعال، افعال عملی نیستند مانند know, like و غیره و نمی توان آنها را به صورت استمراری به کار برد. افعال زیر برخی از افعالی هستند که معمولا به صورت استمراری به کار برده نمی شوند:

 

Like, love, hate, want, need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem, see, hear, smell, taste

 

 • افعال think  با معنی believe و have با معنی possess به صورت استمراری به کار
  نمی روند.

 

-         What do you think (believe) will happen?

-         We have a nice room in the hotel.

 

 • فعل see را اگر به معنی having a meeting with باشد، خصوصا در آینده، می توان به صورت استمراری استفاده کرد.

 

-         I'm seeing the manager tomorrow morning.

 

 • اگر به همراه صفت selfish فعل حال ساده به کار برده شود بدین معنی است که فرد مورد نظر همیشه چنین صفتی دارد و اگر فعل حال استمراری به کار برده شود بدین معنی است که در آن لحظه فرد چنین صفتی را از خود بروز داده است.

 

-         I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like that (being selfish = behaving selfishly at the moment).

-         He is very selfish (he is selfish generally).

 

 • از ترکیب am/is/are being برای بیان چگونگی رفتار یک شخص استفاده می شود و معمولا در موقعیتهای دیگر قابل استفاده نیست:

 

-         It's hot today (not It is being hot).

-         Sarah is very tired (not is being tired).

 

 • افعال look و feel را هم می توان به صورت حال ساده و هم به صورت حال استمراری برای بیان احساس یا ظاهر یک شخص به کار برد:

 

-         You look good today or you're looking good today.

-         How do you feel now or how are you feeling now?

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-          Each language has its own idiomatic way of expressing meaning through lexical items (words, phrases, etc.). Languages abound in idioms, secondary meanings, metaphors and other figurative meanings.

-          Idiom: is a string of words whose meaning is different than the meaning conveyed by the individual words.

-          Figures of speech are often based on stories or historical incidents. Many times, the origin of the figure of speech is no longer apparent.

-          Names of animals are used metaphorically in most languages. But the comparison is often different and so the figure will be misunderstood unless some adjustment is made.

-          Some lexical combinations of the SL may be ambiguous and the meaning is not clear. In the process of an idiomatic translation, such ambiguities must often be resolved and only the intended meaning communicated.

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

-          Parts of speech are language specific. Each language has its own division of the lexicon into classes such as nouns, verbs, adjectives, etc. It will not always be possible to translate a source language part of speech with the same part of speech in receptor language. For example, pronominal systems vary greatly from language to language and the translator obliged to use the forms the receptor language even though they may have different meanings than the pronouns of the SL.

-          Grammatical constructions vary between the SL and the TL. The order may be completely reserved.  It is not uncommon that passive construction will need to be translated with an active construction or vice versa, depending on the natural form of the TL.

-          Grammatical choices in translation must be based on the function of the grammatical construction in the TL, not on a literal rendition of a SL form.

 

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 • Literal Translation: is form-based translation which attempts to follow the form of Source Language. A literal translations sounds like nonsense and has little communication value. Literal translation of words, idioms, figures of speech, etc., result in unclear, unnatural, and sometimes nonsensical translation.

 

-          Interlinear Translation: It is a completely literal translation and it is desirable for some purposes such as reproducing the linguistic features of the source language text or studying the source language by the language learners.

 

-          Modified Literal Translation: Translator modifies the order and grammar enough to use acceptable sentence structure in the receptor language but the lexical items are translated literally. However the result of this translation does not sound natural. In other words, in Modified Literal Translation, the translator usually adjusts the translation enough to avoid real nonsense and wrong meanings but unnaturalness still remains.

 

 • Idiomatic Translation: is meaning-based translation which makes every effort to communicate the meaning of the source language text in the natural forms of the receptor language. A truly idiomatic translation does not sound like a translation. It sounds like it was originally written in the receptor language, and this is the goal of a good translator.

 

 • Unduly Free Translation: is a kind of translation which adds extraneous information not in the source text or changes the meaning of the source language or distorts the facts of the historical and cultural setting of the source language text. This kind of translation is not considered acceptable translation for most purposes. It is made for purposes of humor, or to bring about a special response from the receptor language speakers.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 • The Divine Source: According to one view, God created Adam and whatsoever Adam called every living creature that was the name thereof. In the most religions, there appears to be a divine source who provides human with language. The basic hypothesis seems to have been that, if infants were allowed to grow up without hearing any language, then they would spontaneously begin using the original God given language. This idea is not acceptable because no experiment confirm this hypothesis.

 

 • The Natural Sound Source: The suggestion is that primitive words could have been imitations of the natural sounds which early men and women heard around them. While it is true that a number of words in any language are echoing natural sounds, it is hard to see how most of the soundless, not to mention, entities in our world could have been referred to in a language that simply echoed natural sounds. It has also been suggested that the original sounds of language came from natural cries of emotion such as pain, anger and join (bow-wow Theory).

 

 • Yo-Heave-Ho Theory: By this view the sounds of a person involved in physical effort could be the source of our language, especially where that physical effort involved several people and had to be coordinated. This theory does not answer the question regarding the origins of the sounds produced because apes and other primates have grants and social calls, but they do not seem to have developed the capacity for speech.

 

 • The Oral-Gesture Source:  This theory proposes an extremely specific connection between physical and oral gesture. It is claimed that originally a set of physical gestures was developed as a means of communication. Then a set of oral gestures, specifically involving the mouth, developed in which the movement of the tongue and lips were recognized to patterns to movement similar to physical gestures. The patterns of movement in articulation (of tongue and lips) would be the same as gestural movement (of hand), hence waving tongue would develop from waving hand. We can use mime or specific gestures for a variety of communicative purposes but it is hard to visualize the actual oral aspect which would mirror many such gestures. Moreover, there is an extremely large number of linguistic messages which would appear to defy transmission via this type of gesturing.

 

 • Physiological adaptation: Human teeth are upright and roughly even in height. Such characteristics are not needed for eating. Human lips have much more intricate muscle interlacing than is found in other primates. The human mouth is relatively small, can be opened and closed rapidly and contain a very flexible tongue which can be used to shape a wide variety of sounds. The human larynx or the voice box (containing the vocal cords) differs in position from that of monkey. The human brain is lateralized, it has specialized function in each of two hemispheres. In terms of linguistic structure, the human may have first developed the naming ability, producing a specific noise for the specific object. The crucial additional step which was then accomplished was to bring another specific noise into combination with the first to build a complex message.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. Have the students close their books
 2. Write the title on the board
 3. Do a warm up on the passage, i.e. set a proper situation, talk and raise questions about the subject matter of the passage or give a brief explanation of what the reading is about, using the new words and expressions
 4. Have the students open their books and do a silent reading.
 5. Ask them some general comprehension questions
 6. Read the passage at normal speed
 7. Read the passage once more and work on each sentence by paraphrasing it, explaining new words and expressions and making sentences with them. The students can help you as well.
 8. Play the tape and ask the students to listen (twice)
 9. Ask the students some more comprehension questions to make sure the have understood the text thoroughly
 10. Assign the passage to be studied for the next session to be read and summarized
 11. Have the students make as many questions as they can based on the content of the text to be answered by those who come to the board and read and summarized the passage for the next session
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. Have the students close their books
 2. Write the new words and expressions on the board
 3. Explain their meanings through giving examples, drawings, useful real objects, pictures, …
 4. Do a lot of repetitions
 5. Ask the students to use the words in their own sentences
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. Have the students close their books
 2. Write the title on the board
 3. Do a warm up on the text while explaining new words and expressions
 4. Play the tape twice and ask the students to listen carefully
 5. Ask them some comprehension questions
 6. Have the students open their books
 7. Play the tape once more. Ask the students to look at their books and listen
 8. Ask more comprehension questions
 9. Have the students do the exercises
 10. Check the answers
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. Have the students close their books
 2. Provide some situations and introduce the structure
 3. Write the structure pattern on the board, underline the main parts
 4. Give some examples and explain the structure
 5. Practice the structure through using a lot of drills (on the board)
 6. Ask the students to make new sentences based on the new structure
 7. Have the students do some of the exercises in the book. Assign the rest for the next session
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. Have the students close their books
 2. Write the title on the board
 3. Do a warm up on the dialog, i.e. ask the students some questions on the subject of the text using new words and expressions
 4. Put some stick figures on the board
 5. Present the dialog on the board
 6. Ask the students some comprehension questions
 7. Play the tape and have the students listen carefully. Play it once more and ask them to repeat (sentence by sentence)
 8. Ask the students to open their books. Read the dialog at normal speed
 9. Read it once more and work on each sentence by paraphrasing it, explaining new words and expressions and making sentence with them
 10. Ask the students more questions to make sure the have understood the content of the dialog
 11. Have the students make sentences with the new words
 12. Ask them to close their books again and practice the dialog intensively to the point of automatic production
 13. Assign the dialog to be memorized at home and acted out in the class next time
 14. Have the students make as many questions as they can on the content of the dialog so that the can be answered by those students who act out the dialog
 15. The students can improvise the  dialog to be acted out as well (class work, homework)
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 • Form: when we speak of the form of a language, we are referring to the actual words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, etc. These forms are referred to as SURFACE STRUCTURE of a language.
 • Meaning: translation consists of transferring the meaning of the SL to the TL. During translation process it is meaning which is being transferred and must be held constant. Only the form changes.
 • Translation: consists of studying the lexicon, grammatical structure, communication situation, and cultural context of SLT, analyzing it in order to determine its meaning, and then reconstructing this same meaning using the lexicon and grammatical structure which are appropriate in TL and its cultural context.
 • The best translation: is the one which:
 1. uses the normal language forms of the TL
 2. communicates ,as much as possible, to the TL speakers the same meaning that was understood by the speakers of the SL
 3. maintains the dynamics of the original SLT, i.e. the translation is presented in such a way that it will evoke the same response as the SLT attempted to evoke.

 

 • Characteristics of language which affect translation:
 1. Meaning components, which are 'packaged' into lexical items but they are packaged differently in one language than in another, like meaning component of plurality.
 2. Same meaning components will occur in several forms, like the word sheep in English and the words lamb, ram and ewe which also include the meaning sheep.
 3. One form will be used to represent several alternative meaning. Most words have more than one meaning. Just as words have primary and secondary (figurative) meanings, also grammatical markers have their primary function and often have other secondary (figurative) functions.
 4. A single meaning may be expressed in a variety of forms, depending how that meaning relates to other meanings.

 

 • Skewing: is the diversity or the lack of one-to-one correlation between form and meaning.
 • Language: is a complex set of skewed relationships between meaning (semantics) and form (lexicon & grammar).
 • Meaning must have the priority over the form in translation because it is the meaning which is to be carried over from the SL to TL, not the linguistic forms.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

Positive

friendly دوستانه
kind مهربان
nice نجیب
pleasant خوش مشرب
generous بخشنده
optimistic خوشبین
easy-going آسان گیر
relaxed راحت
calm آرام
sensitive حساس
honest صادق
good fun شوخ
broad-minded روشن فکر
sympathetic همدرد، دلسوز

Negative

unfriendly غیر دوستانه
unkind نا مهربان، بی عاطفه
horrible نفرت انگیز
unpleasant غیر دوستانه
mean خسیس
pessimistic بدبین
tense عصبی
nervous عصبی
insensitive بی عاطفه
dishonest متقلب
boring ملال آور، کسل کننده
narrow-minded کوته فکر

Character in work

Positive

hard-working زحمتکش، پرکار
punctual وقت شناس
reliable قابل اطمینان
clever باهوش
flexible انعطاف پذیر
ambitious بلند پرواز، جاه طلب
common sense عقل سلیم

Negative

lazy تنبل
late دیر
unreliable غیر قابل اطمینان
stupid احمق، کند ذهن
inflexible سخت
idiot سبک مغز
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

General descriptions

Beautiful used to describe women زیبا، خوشگل
Handsome used to describe men زیبا، خوش قیافه
Good-looking used for both زیبا، خوشگل
Attractive used for both جذاب، دلربا
Pretty used to describe women قشنگ
Ugly very negative زشت
Plain less negative زشت

Height & Build

tall   قد بلند، بلند
slim   لاغر
thin has negative meaning لاغر
medium height   متوسط
build   هیکل
muscular   عضلانی
short   کوتاه قد، کوتاه
fat   چاق

Hair

blonde   بلوند
fair   روشن
brown   قهوه ای
dark   تیره
black   سیاه
straight   صاف
wavy   موج دار
curly hair   مجعد، فرفری

Special features

pale skin   پوست روشن
broad shoulders   شانه های پهن
scar   زخم
dark skin   پوست تیره
beard   ریش
moustache   سبیل

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

تعریف ترجمه

 

نایدا: ترجمه عبارتست از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ کسب.

 

نیومارک: ترجمه فن و حرفه ای است که طی آن سعی شود یک پیام نوشتاری در زبانی را با همان پیام در زبان دیگر جایگزین کنند.

 

کت فورد: ترجمه جایگزینی مواد متنی در زبان مبدا با مواد متنی در زبان مقصد است.

 

جامعترین تعریف ترجمه با توجه به ماهیت فرایند سخن در چارچوب نظریه سخن کاوی و متن کاوی: ترجمه عبارتست از فرایند جایگزینی عناصر متنی زبان مبدا به وسیله عناصر متنی زبان مقصد که طی آن مترجم باید سعی کند با این عمل جایگزین سازی خود زمینه ای را فراهم آورد که در آن نویسنده اصلی و خواننده متن ترجمه با هم به تعامل و تاثیر متقابل بپردازند.

 

انواع ترجمه

 

انواع ترجمه از دیدگاه کت فورد:

 

 1. ترجمه کامل (Full Translation) در مقابل ترجمه ناقص (Partial Translation):

 

معیار تقسیم بندی میزان و مقدار عناصری از زبان مبدا است که ترجمه می شود.

-          در ترجمه کامل تمامی یک متن ترجمه می شود.

-          در ترجمه ناقص بعضی قسمتهای متن زبان مبدا عینا به متن مقصد منتقل می گردد.

 

 1. ترجمه کلی (Total Translation) در مقابل ترجمه محدود (Restricted Translation):

 

معیار تقسیم بندی، سطوح ساختمانی زبان ( مانند واج شناسی، واج آرایی، تکواژشناسی و غیره) است.

-          در ترجمه محدود جایگزینی عناصر متنی زبان مبدا توسط عناصر متنی زبان مقصد در همه سطوح ساختمانی صورت نمی گیرد.

-     در ترجمه کلی عمل جایگزینی عناصر متنی در کلیه سطوح از نگاره شناسی گرفته تا سطوح معنایی و کاربردی انجام می گیرد و عناصر زبان مبدا در هیچ سطحی به زبان مقصد منتقل نمی شود.

 

 1. ترجمه آزاد (Free Translation) در مقابل ترجمه وابسته (Rank-Bound Translation):

 

معیار تقسیم بندی واحد ساختمانی زبان (کلمه، عبارت، جمله ساده، جمله غیر ساده و متن) می باشد.

-     اگر در جریان ترجمه، فرایند جایگزینی عناصر متنی زبان مبدا با توجه به کل محتوا و پیام و بدون در نظر گرفتن مراتب مختلف واحد های ساختمانی زبان مبدا انجام گیرد، ترجمه آزاد نامیده می شود.

-     اگر مترجم سعی کند مراتب مختلف زبان مبدا را بدون تغییر به زبان مقصد منتقل کند، یعنی جمله را به جمله، عبارت را به عبارت، کلمه را به کلمه و ... ترجمه کند، چنین ترجمه ای ترجمه وابسته نامیده می شود.

 

انواع ترجمه از دیدگاه یاکوبسن

 

 1. ترجمه درون زبانی (Intralingual Translation): که عبارتست از ادراک و تفسیر پیام در یک زبان و بیان آن به عبارات و کلمات دیگری در همان زبان.
 2. ترجمه بین زبانی (Interlingual Translation): که همان نوع متداول و شناخته شده ترجمه است و منظور از آن بیان پیام ارائه شده در یک زبان با علائم و نشانه های زبانی زبان دیگر است.
 3. ترجمه انترسیمیاتیک یا تغییر و تبدیل علائم رمزی (Intersemiotic Translation): که عبارتست از تغییر نظام علائم رمزی اصلی و ارائه پیام به وسیله نظام دیگر (مثلا تبدیل یک رمان به یک فیلمنامه).

 

انواع ترجمه از دیدگاه نیومارک

 

معیار تقسیم بندی وفاداری به نویسنده اصلی و یا خواننده متن ترجمه و دقت در مورد فهمیده شدن پیام توسط وی می باشد.

 

 1. ترجمه پیامی (Communicative Translation): می کوشد تا بر خوانندگان خود تاثیر هر چه بیشتر مشابه با تاثیر وارده بر خوانندگان متن اصلی بگذارد. این نوع ترجمه صرفا خواننده دوم را مخاطب قرار می دهدو مایل نیست عناصر خارجی وارد زبان مقصد شوند. به طور کلی ترجمه پیامی احتمالا آسانتر، ساده تر، روشن تر، مستقیم تر و قراردادی تر است.
 2. ترجمه معنایی (Semantic Translation): سعی می کند تا آنجایی که ساختارهای معنایی و نحوی زبان مقصد اجازه می دهد عین معنای بافتی متن اصلی را ارائه کند. ترجمه معنایی در جارچوب فرهنگ اصلی باقی می ماند و تنها از طریق معنای تجربی خواننده را در دستیابی به پیام یاری می دهد. این نوع ترجمه تا حدودی پیچیده تر، ناهموارتر، مفصلتر و دقیقتر است.
نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

ترجمه تاریخچه نسبتا پر سابقه ای دارد. اولین آثار ترجمه شده به 3000 سال قبل از میلاد و به دوران امپراطوری قدیم مصر تعلق دارد و در غرب حدود 300 ق.م. هنگامی که رومیان قسمت اعظم فرهنگ یونانی را زیر سلطه خود در آوردند، کار ترجمه اهمیت و رونق پیدا کرد. در قرن دوازدهم غرب در اسپانیا با اسلام تماس پیدا می کند که شرایط حاکم از جمله تفاوت های موجود بین دو فرهنگ و تماس مداوم میان دوزبان انجام ترجمه در سطح وسیعی را ایجاب می کند و پس از سقوط امپراطوری مغرب (مور) عده ای از مترجمان به ترجمه عربی آثار کلاسیک علمی و فلسفی یونانی می پردازند.

 

با گسترش مسیحیت کار ترجمه نقش مذهبی و مقدسی در راه انتشار کلام خدا به خود می گیرد. ترجمه های انجیل در دوران بسیار اولیه صورت گرفت و دستور ترجمه نسخه سن جروم که در نسلهای بعدی مترجمان تاثیر بسیار به جا نهاد در یال 384 بعد از میلاد از جانب سن داماسوس به عمل آمد. ترجمه انجیل تا قرن هفدهم از مسائل و معضلات عمده به شمار می رفت و این مساله با پیدایش اندیشه فرهنگهای ملی و تاثیر آنها در زبان و تفهیم و تفاهم بین متکلمین زبانهای مختلف ابعاد جدیدی پیدا کرد. اولین ترجمه انجیل کامل به زبان انگلیسی توسط ویکلیف بین سالهای 1380 و 1384 میلادی به عمل آمد.

 

در حالی که در قرن نوزدهم ترجمه به عنوان وسیله ای یک جانبه جهت ارتباط بین بزرگان ادب و تا حدود کمی بین فلاسفه و دانشمندان و خوانندگان آنها در سراسر جهان به شمار می رفت، قرن بیستم به عنوان "عصر ترجمه" نامیده شده است. ضرورتهای سیاسی، نیازهای اجتماعی، فرهنگی و علمی و رقابتهای تجاری و اقتصادی قرن حاضرایجاب می کند که کلیه مدارک، مقالات، کتابها و اسناد به اکثر زبانهای زنده دنیا و لااقل به زبانهای طرفین معامله ترجمه بشوند. تشکیل موسسات و نهادهای سیاسی و اجتماعی بین المللی نظیر یونسکو و سازمان ملل و غیره، ترقیات روزافزون علوم در اختراعات و اکتشافات جدید و نیاز متکلمین زبانهای مختلف به آگاهی از آنها، همه و همه شاءن و مقام و میزان ضرورت ترجمه را بالا برده است.

 

ترجمه در ایران تاریخ چندان پرسابقه ای ندارد. از جمله اولین کتابهای ترجمه شده به فارسی در قرن سیزدهم هجری، رو کتاب پطر کبیر و شارل دوازدهم است که توسط میرزا رضا مهندس در زمان و به دستور عباس میرزا از زبان فرانسه ترجمه شده اند. با تاسیس دارالفنون و اعزام محصلین ایرانی به خارج کار ترجمه در ایران رو به فزونی نهاد و بالاخره در سالهای بعد به لحاظ ازدیاد تماسهای بین المللی و نیازهای علمی و فرهنگی رونق بیشتری پیدا کرد تا اینکه در حال حاضر در اکثر زمینه های علمی و ادبی کتابها و مقالات بسیاری از زبانهای زنده دنیا به فارسی ترجمه می شود.

 

برگرفته از کتاب درآمدی به اصول و روش ترجمه از کاظم لطفی پور ساعدی

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  | 

 

 1. آواشناسی و واج شناسی (Phonetics & Phonology)

 

-         مطالعه صداها بدون توجه به ویژگیهای یک صوت در زبانی معین را آواشناسی می نامند. آواشناسی به سه شاخه تقسیم می شود:

الف – آواشناسی تولیدی (Articulatory Phonetics) که به بررسی اندامهای صوتی از قبیل زبان، دندانها، حلق و تارآواها می پردازد.

ب – آواشناسی فیزیکی (Acoustic Phonetics) که امواج صوتی را که به وسیله آنها اصوات از طریق هوا از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، مطالعه می کند.

پ – آواشناسی شنیداری (Auditory Phonetics) که چگونگی ادراک اصوات بوسیله گوش را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

-         مطالعه ویژگیهای اصوات و دستگاه صوتی یک زبان را واج شناسی می نامند.

-         اصوات یک زبان را واج (Phoneme) می نامند که به دو دسته تقسیم می شود:

الف – واکه ها (Vowels): که در هنگام تولید آنها هیچ انسدادی در مسیر خروج هوا از میان اندامهای صوتی ایجاد نمی شود.

ب – همخوانها (Consonants): که در هنگام تولید آنها در مسیر خروج هوا از ششها در ناحیه ای از اندامهای صوتی انسداد یا تنگی ایجاد می شود.

-         اشکال مختلف یک واج را واجگونه (Allophone) می نامند.

-     واج آرایی (Phonotactics): از ترکیب واجها واحدهای بزرگتری در زبان به وجود می آید که هجا نامیده می شود. یک یا چند هجا تشکیل یک واژه می دهند. واج آرایی آرایش واجها در هجای یک زبان را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

 1. تکواژ شناسی (Morphology)

 

کلمه یا واژه همواره کوچکترین واحد معنی دار زبان نیست. زیرا گاهی کلمه یا واژه خود از اجزای معنی دار کوچکتری تشکیل می شود که آنها را تکواژ (Morpheme) می نامند.

اشکال مختلف یک تکواژ را تکواژگونه (Allomorph) می نامند.

تکواژشناسی عبارتست از مطالعه تکواژها و اشکال مختلف آنها و چگونگی اتصال آنها در تشکیل
واژه ها.

 

 1. نگاره شناسی (Graphology)

 

کوچکترین واحد نوشتاری یک زبان نگاره (Grapheme) نامیده می شود و مطالعه روابط نگاره ها در کلمات را نگاره شناسی می نامند. نگاره ها ممکن است نماینده یک یا چند واج باشند یا گاهی به کل یک واژه اشاره می کنند.

 

 1. نحو (Syntax)

 

مطالعه چگونگی اتصال واژه ها در تشکیل جملات و قواعد مربوط به ترتیب و روابط واژه ها در
سازه ها نحو نامیده می شود.

 

 1. معنا شناسی (Semantics)

 

معناشناسی، معانی عناصر زبانی را بدون توجه به عوامل برون زبانی مورد مطالعه قرار می دهد.

 

 1. کنش زبانی (Speech Act)

 

کنش زبانی عبارتست از ادای جمله یا عبارتی از زبان. در این نظریه واحد پیام، کلام (Utterance) نامیده می شود و هر کلام دارای دو نوع معناست:

-     معنای منطقی (Propositional Meaning): که عبارتست از معنای اسمی و زیر بنایی کلام که توسط واژه ها و ساختمان دستوری موجود در آن انتقال می یابد.

-     معنای اجرایی (Illucutionary Meaning): که عبارتست از منظور و هدف عمده متکلم از ادای کلام. معنای اجرایی یک کلام هیچ ارتباطی با ساختار دستوری جمله مربوطه ندارد.

 

 

 1. کاربردشناسی (Pragmatics)

 

از آنجا که معناشناسی تنها معنای منطقی جملات را مورد بررسی قرار می دهد، نظریه جدیدی به نام کاربردشناسی جهت مطالعه کاربرد زبان در ارتباط بین انسانها به ویژه روابط بین جملات و عوامل برون زبانی ارائه شده است.

 

 1. تونش و کنش زبانی (Competence & Performance)

 

در مکتب زایا گشتاری، توانش عبارتست از کل دانشی که شخص از دستور یک زبان کسب کرده است. به عبارت دیگر توانش توانایی شخص در تولید و درک جملات زبان است که شامل جملاتی که شخص قبلا هرگز نشنیده است نیز می شود.

کنش زبانی کاربرد عینی زبان توسط شخص در گفتار یا نوشتار است.

 

 1. صحت دستوری و صحت کاربردی

 

-         منظور از صحت دستوری این است که آیا یک جمله از نظر ساختار و قواعد دستوری زبان مربوطه صحیح و قابل قبول است یا نه.

-     به مناسبت کاربردی جملات صحت کاربردی گویند بدین معنی که آیا گفتن جمله ای در موقعیتی خاص صحیح است یا خیر هر چند آن جمله از لحاظ دستوری قابل قبول باشد.

 

 1. توانش دستوری (Linguistic Competence) و توانش کاربردی (Communicative Competence)

 

-         توانش دستوری عبارتست از توانایی شخص برای تشخیص صحت دستوری جملات.

-         توانش کاربردی عبارتست از توانایی شخص برای تشخیص صحت کاربردی جملات.

نوشته شده توسط مجتبی بذرکار در ساعت  | لینک  |